Thursday, May 15, 2008

Reno visited
Хөтөлбөр есоор 5 сарын 10нд Невада мужийн Рено хотод хүрч ирлээ.Рено хотод манай судалгааны багийн гишүүд Реногийн их сургуульд багшилдаг бөгөөд 5 сарын 11нд Пирамид нуурыг үзэж сонирхлоо. Ер нь Рено орчмын байгалийн тогтоц нь Монгол орны говийн байгальтай төстэй санагдлаа.Невадагийн их сургуулийн хөдөө аж ахуйн загас судлалын лабораторид зочилж судалгааны багаж төхөөрөмжтэй танилцлаа. Ренод байх явцдаа бид нар Невадагийн их сургуулийн хөдөө аж ахуйн болон Тахо нуурын хамт олонд Монгол орны загасны тойм болон тул загасны тухай илтгэл тавьж сонирхууллаа.Мөн Тахо нууран дээр шинээр хэрэгжиж буй төслийн ажилд оролцлоо.Энэ ажлын хүрээнд тухайн нуурын харь зүйл болох Blue gill , Bass хэмээх загасны нүүдлийг тогтоох зорилгоор акустик тэмдгийг хэвлийд суулгаж, авиа хүлээн авагчыг Тахо нуурын эрэгт суурилуулах ажилд оролцлоо.

Smelt project finishedСмэлт хэмээх жижиг загасны тоо толгойг цөөрүүлэх ажил 2008 оны 4 сарын 21-5 сарын 9 хооронд үргэлжилж судалгаанд нийтдээ 15 тор ашигласнаас 12 жижиг файк , 3 том файк тор ашиглаж нийтдээ 1 тонн смэлт судалгааны явцад баригдсан. Энэ нь смелт төслийн түүхэнд 2-рт орох амжилт юм.Смелт цөөрүүлэх төслийн явцад 2003 онд хамгийн их буюу 1.8 тн смэлт баригдаж байсан байна.Бид барисан смелтээс өдөр бүр дээж авч, хүйсийн харьцаа, нийт жинг тогтоож байсан ба насыг нь тогтоох зорилгоор смелтийн хайрснаас дээж авч байлаа.

Tuesday, April 29, 2008

Finally! Smelt

Finally, we caught smelt after 7 days. In the net #2 were 15 smelts. We collected them and measured in the Trout Lake Station Laboratory. Same the evening we have set all our nets and in the morning net # 12, net # 4 caught smelts. In the net #12 were dozens of smelts (total weight was 8.7 kg). We collected all smelts and measured 30 smelts from them for length, weight and scales for aging. As well, 50 smelts were used for identification sex ratio.

Saturday, April 26, 2008

Нуурын хилэм загасны үржил


Бид АНУ- ын Вискосин мужид байдаг Чоно голд Нуурын хилэм загас байгалийн аясаараа хэрхэн үрждэг болохыг үзэж сонирхов. Энэ хилэм нь20- 23 насандаа бие гүйцэж үр удмаа үлдээдэг бөгөөд жил бүр түрсээ шахдаггүй 4-5 жил завсарлаад дахин үрждэг ажээ. Чоно голд уг хилэмний үрждэг 50 газар байдаг байна. Энэхүү газрыг хилэм загасны үржлийнх нь хугацаанд орон нутгийн Байгалийн нөөцийн газрын ажилтнууд болон хилэм хамгаалах сайн дурын идэвхитнүүд хяналт тавиж, ажиглалт судалгаа явуулдаг тухай бидний уулзсан хүмүүс ярьж байлаа. Нэн ховор загас болох нуурын хилэмийг хамгаалах үйл ажиллагааг олон жилийн турш явуулж ирснээр түүний тоо толгой нь эрс нэмэгджээ. Голын эрэг ормын чулуурхаг ёроолтой газраар цугларч түрсээ шахдаг энэ загасыг наадах үед АНУ-ын янз бүрийн газраас хүмүүс гэр бүл, ах дүүстэйгээ ирж үзэж сонирхдог болох нь уламжлал болсон харагдаж байлаа. Бид хилэм загасны үржлийн үеийн зан төрхийг усанд доорх видео камерийн тусламжтайгаар бичиж авлаа.

Thursday, April 24, 2008

Net visitors
We checked our nets and in the nets weren't smelt. But our first visitors to nets were other small fish something bluntnose minnow (Pimephales notatus), baby of rock bass (Ambloplites gulosus), baby of brook sticlkeback(Culaea incostans) and central mudminnow(Umbra limi), sculpin, iowa darter(Etheostoma exile) rusty crayfish. We counted all species and released. We checked for two days all nets and results were same as ''ZERO smelt''. Fifth day we are checking six fyke nets, so still not yet caught smelt.

Smelt removal workThe Rainbow smelt (Osmerus mordax) one invasive fish species of inland lakes of North America. How ever this fish has small body size, but live as pack and have negatively affected native fish population. They eat egg and larvae of native fish. CFL of UW has been working on project to decreasing smelt population size. Research site is Sparkling lake. We are Mongolian fish biologist are participating in this work. Before setting fyke net, we have little studied about smelt spawning. (substrate, water temperature, date) and introduced precious resecrh data. First four fyke nets were set in the east and east south shores of Sparkling lake on 21 April, 2008.
Still, lake has ice and mostly we were breaking ice and set nets. Currently we haven't catch any smelt by our nets. May be still water temperature is to low. It is 2.0 -2.4 C. Smelt's spawning run begins in 4.0 C of water temperature.

Saturday, April 19, 2008

Trout Lake
Trout Lake Research Station of CFL located in the Vilas county of Northern Wisconsin. We're 5 hours driving from Madison to Trout Lake in Northern Highland. It is amazing place in forest, between many lakes. Trout Lake Research Station was founded in 1924 the station provides access to the more than 2500 lakes in the Northern Highland. We came to here to involve smelt removal work in Sparkling Lake near to TLRS. Still in here few snow in forest, lakes have ice. We have put temperature logger in the Spakling lake and observing when the lake will open. We were drilled ice and get data of the deep, substrate from 4 points of lake. We are thinking but soon lakes will open.